Phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

(chiasekienthucnet)-Để chống phá chủ nghĩa xã hội (CNXH) và phong trào cách mạng thế giới, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ), đứng đầu là đế quốc Mỹ đã tiến hành nhiều chiến lược phản cách mạng, nhưng mọi sự nỗ lực của chúng đã không cưỡng nổi quy luật tất yếu của lịch sử. Hiện nay CNĐQ và các thế lực thù địch đang đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình” (DBHB), bạo loạn lật đổ chống phá CNXH và cách mạng nước ta.

>Trịnh Xuân Thanh đang hướng về đứa con trai ở Việt Nam ?
>
Nhận diện và cảnh giác chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch 

Phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Quân đội với vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy,  phòng chống chiến lược “DBHB” là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với quân đội, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì một trong những vấn đề cơ bản là “phải làm thất bại chiến lược “DBHB”, vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ để can thiệp vũ trang”, xây dựng  quân đội vững mạnh mọi mặt, trong đó lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

unnamed

Linh mục Đặng Hữu Nam đang tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đi nộp đơn khiếu nại ngày 18/10/2016

Trong thời gian qua, toàn quân đã tích cực tham gia phong chống chiến lược “DBHB”, nhưng kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Một trong những nguyên nhân chính là lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về bản chất, nội dung của chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, là gì; tại sao trong chiến lược “DBHB” kẻ thù xác định Việt nam là trọng điểm để chống phá của chúng …  Từ  những vấn đề đó đã dẫn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống “DBHB” còn thiếu đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những hạn chế đó trước hết, phải nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.  Tính chất nguy hiểm của âm mưu “DBHB” trên mặt trận mặt trận chính trị, tư tưởng là chủ nghĩa đế quốc nhằm phá vỡ niềm tin, đánh từ trong nội bộ đối phương, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, với những thủ đoạn khác nhau để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta.

Để đấu tranh phòng chống “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng có hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều lĩnh vực.

1.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò to lớn và trực tiếp tạo ra cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mục tiêu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm vụ phòng chống “DBHB” là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết chiến quyết thắng, luôn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, chỉ thị hướng dẫn của Tổng cục chính trị. Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, đồng thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, huy động được sức mạnh tổng hợp của CTĐ,CTCT và kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, chính sách, dân vận. Một trong những yêu cầu trước hết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, cán bộ chính trị, những người chuyên trách viết báo, biên tập sách trong quân đội.

  1. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

“Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta”. Là một trong 6 nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình hiện nay;  Để phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng hiện nay, đòi hỏi các cấp, các ngành trong quân đội thường xuyên chú trọng nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận nhằm phát triển khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Góp phần làm sáng tỏ, vận dụng sáng tạo và bổ sung những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng. Cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn giúp  cho Đảng hoạch định những chủ trương chính sách trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, lý luận xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới.

Yêu cầu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phải có kết luận, đánh giá, nhận xét trung thực khách quan cả mặt ưu điểm và hạn chế . Rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá trong phòng chống “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Để thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có chất lượng, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, cụ thể thiết thực; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo những điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ cán bộ nghiên cứu huy động được sức lực, trí tuệ cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh với những thái độ bàng quang, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả.

  1. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Để thực hiện chống phá Quân đội ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, các thế lực thù địch luôn luôn tìm nhiều thủ đoạn nhằm vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, xuyên tạc, phủ nhận những nguyên tắc tổ chức cơ bản trong sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo của Đảng; gieo rắc lối sống sa đoạ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm mục tiêu cuối cùng là “phi chính hoá” quân đội.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp và vai trò của đội ngũ đảng viên trong quân đội; từ âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và từ thực trạng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị là nhân tố quyết định giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

  1. Đẩy mạnh các hình thức hoạt động công tác tư tưởng trong quân đội

Hình thức tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội rất phong phú, đa dạng, mỗi hình thức có tính độc lập tương đối của nó và có những yêu cầu biện pháp cụ thể khác nhau. Tuy vậy, nhưng giữa các hình thức có quan chặt chẽ với nhau cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi và tiêu diệt những mầm mống tiêu cực trong quân đội. Thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả của các hình thức hoạt động công tác tư tưởng sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống các tổ chức trong quân đội vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đấu tranh có hiệu quả trong nhiệm vụ phòng chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải nhận thức đầy đủ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Từ đó có quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hình thức hoạt động công tác tư tưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận và xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội. Vì vậy, đòi hỏi lý luận về phòng chống “DBHB” của các thế lực thù địch phải thường xuyên được nghiên cứu, bổ sung phát triển góp phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

NTL (chiasekienthucnet)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s