Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(chiasekienthucnet)-Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước củadân tộc, biển, đảo luôn gắn với quá trình xây dựng, phát triển của đất nước và con người Việt Nam.Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta phải quán triệt, thấu suốt quan điểm của Đảng về mục tiêu, phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội nêu rõ về mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh“Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

>Vì sao phải nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới
>Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng
>Những câu hỏi “ngớ ngẩn” nhất loài người của thạc sĩ văn chương Trần Thị Lam Luyến
>Thế lực nào đứng sau vụ chống Formosa Hà Tĩnh?
>Một số giải pháp chủ yếu đấu tranh chống “Di
 

Ngày nay, bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước đã đổi thay so với những thời kỳ trước, song truyền thống giữ nước cùng bài học chống ngoại xâm của ông cha ta vẫn giữ nguyên giá trị. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có các vùng biển, đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.

bien

Ảnh minh họa (Vietnamplus)

Tình hình Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp, trong vùng kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các tuyên bố, thỏa thuận khác có liên quan. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các lực lượng, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch và những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Để phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong bảo vệ chủquyền biển, đảo của Tổ quốc, cần tập trung làm tốt các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là vấn đề cơ bản đầu tiên giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần toàn diện; trong đó, tập trung quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là bảo vệ chủ quyền biển, đảo được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Luật Biển Việt Nam…

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đó là: “Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trước những diễn biến phức tạp như hiện nay, đã và đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết đối với nhiệm vụ bảo vện Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng. Đây là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó quân đội được xác định là lực lượng nòng cố.

Qua đó, giúp mỗi người nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo, ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ đúng sai, không để các thế lực thù địch lấy danh nghĩa bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa để lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại mối quan hệ với các nước láng giềng.

Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục,cần đa dạng hóa hìnhthức, phương pháp cho phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng đối tượng. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền và gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tăng tính hấp dẫn nên đa dạng các hình thức, như: Thông tin thời sự, giáo dục truyền thống, các bài học kinh nghiệm và gương các anh hùng trong kháng chiến chống xâm lược, khẳng định chủ trương thông điệp hòa bình của chúng ta; tính chính nghĩa, cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Thông qua các cuộc vận động và chương trình hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng với nhiều cách làm thiết thực, như: Góp đá xây Trường Sa; ủng hộ chiến sĩ, kiểm ngư và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển Đông… Phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng tạo sức mạnh tổng hợp… tạo ra môi trường lành mạnh để cán bộ, đảng viên và quần chúng tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình, hướng đến mục tiêu chung sức, chung lòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ hai, củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong mỗi cán bộ, đảng viên và kể cả quần chúng. Niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí là những phẩm chất bên trong của mỗi cá nhân rất cần thiết và không thể thiếu, giúp chúng ta thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nếu không có niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí thì không thể làm được bất cứ việc gì, chưa nói đến bảo vệ Tổ quốc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “muốn làm chủ nước nhà phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng và không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập”. Vì thế, ngay từ bây giờ, cần phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải có niềm tin, thái độ, động cơ đúng, ý chí vững vàng để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, gương mẫu trong công tác và học tập, nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy tính sáng tạo, vượt mọi khó khăn và có quyết tâm lớn để đưa cách mạng đến thành công.

Thứ ba, chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực cho mỗi cán bộ, đảng viên, kể cả quần chúng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và củng cố được niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí vững vàng, phải làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm thông qua hiện thực hóa những giá trị đó thành quyết tâm và hành động cụ thể, thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong mỗi cơ quan, đơn vị là lực lượng quan trọng. Phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề có ý nghĩa to lớn,tạo và sức mạnh tổng hợp, góp phần đấu tranh ngăn chặnnhững luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn vấn đề Biển Đông để chống phá Đảng, Nhà nước, gây kích động, chia rẽ trong nội bộ Đảng và nhân dân.

Thứ tư, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện bản thân của cán bộ, đảng viên để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, đảng viênphải luôn rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đòi hỏi cán bộ, đảng viên cần phải tích cực tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của cách mạng, đối tác, đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhân cách, trình độ, năng lực công tác, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tiến bước mạnh mẽ và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, trước những diễn biến hết sức phức tạp ở Biển Đông như hiện nay, mỗi cá nhân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, nhận rõ đúng sai, hành động có tổ chức và tuân thủ nghiêm pháp luật, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động gây rối, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để hội nhập và phát triển đất nước.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc,  có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng thế mạnh kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nói chung, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước ta thực sự trở thanh quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

NTY (chiasekienthucnet)

Advertisements

4 thoughts on “Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

  1. Củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí của mỗi cá nhân rất là biện pháp tiên quyết quyết định thắng lợi của mọi công cuộc đấu tranh.

    Số lượt thích

  2. Đọc bài viết của tác giả, tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s