Vì sao phải nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

(chiasekienthucnet)-Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc là phần thưởng cao quý đối với Quân đội và trở thành một trong những giá trị tiêu biểu của thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh. Niềm vinh dự lớn lao đó chỉ có thể có được với một quân đội cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, không quản ngại gian khổ, hy sinh, luôn đi đầu trên trận tuyến chống kẻ thù xâm lược để giành và giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện sâu sắc, cô đúc ngay trong lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

>Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng
>Những câu hỏi “ngớ ngẩn” nhất loài người của thạc sĩ văn chương Trần Thị Lam Luyến
>Thế lực nào đứng sau vụ chống Formosa Hà Tĩnh?
>Một số giải pháp chủ yếu đấu tranh chống “Di

Hiện nay, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trọng tâm là thực hiện 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; trong đó, việc xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân là một nội dung cơ bản, có ý nghĩa quyết định nhằm tạo động lực để quân nhân vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

img.ashx

Bản lĩnh chính trị của quân nhân bao gồm nhận thức, tư tưởng chính trị, niềm tin, lập trường, thái độ và trách nhiệm chính trị của quân nhân; các yếu tố này có quan hệ thống nhất biện chứng tác động lẫn nhau. Trong đó, nhận thức, tư tưởng chính trị là cơ sở nền tảng, có ý nghĩa quyết định nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc: “Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững… thì nhất định thắng”. Tư tưởng chính trị vững, thực chất là sự nhận thức sâu sắc lý luận chính trị cách mạng, có phương pháp xem xét, đánh giá mọi sự việc, hiện tượng một cách khách quan, khoa học; là cơ sở để hình thành niềm tin, tình cảm, thái độ, lập trường chính trị cách mạng, xác định đúng mục tiêu lý tưởng chiến đấu và nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân; thể hiện sự vững vàng kiên định, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo; không bi quan, dao động, mất phương hướng, nhất là trong những tình huống phức tạp, những lúc gặp khó khăn, thử thách. Giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Do đó, phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định vững vàng với những vấn đề có tính nguyên tắc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phảitập trung thực hiện tốt nhiệm vụ: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các thế lực thù địch xác định quân đội ta là một mục tiêu trọng điểm phá hoại trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; đẩy mạnh thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; kích động tư tưởng công thần, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng bạo lực để phá hoại mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, làm cho cán bộ, chiến sĩ bi quan, chán nản, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Trước những tác động từ xu thế quốc tế hóa, hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, với nhiều loại vũ khí hiện đại, độ chính xác cao, sức hủy diệt lớn, cùng với tính chất hoạt động quân sự luôn đặt ra yêu cầu cao, thường xuyên phải đối mặt với những thử thách phức tạp, khắc nghiệt, diễn biến mau lẹ, đòi hỏi người quân nhân cách mạng phải có niềm tin chiến thắng, kiên định, vững vàng; nêu cao cảnh giác, chủ động tiến công; kiên trì, kiên quyết, khôn khéo, mưu trí, sáng tạo, có ý chí quyết tâm cao, chấp nhận hy sinh, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự tác động từ mặt trái nền kinh tế thị trường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đòi hỏi bản lĩnh chính trị của quân nhân càng phải được nâng cao, luôn trung thành, tin tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mặt trái của nền kinh tế thị trường tạo ra sự phân hóa giàu, nghèo, sự chênh lệch, khác biệt về mức sống, lối sống, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội; cùng với đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, chống đối tiếp tục đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, tác động xấu đến nhận thức, tình cảm của quân nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Trên thực tế, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Hiện nay, sự bùng nổ của công nghệ thông tin làm cho thông tin có thể đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân từ nhiều nguồn, nhiều chiều, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, nhất là trên mạng Internet nhằmtruyền bá lối sống thực dụng, hình thành tâm lý sùng bái đồng tiền, đua đòi hưởng lạc, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, sa sút niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa…Nguy cơ chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo và việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, khả năng phản ứng nhanh, hủy diệt lớn…, sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin chiến thắng của quân nhân.

Tình trạng trên có nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan: “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trướcnhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ”. Một số cán bộ,đảng viên chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong quân đội, còn một số biểu hiện thụ động, trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại tập thể, sợ trách nhiệm, ngại khó khăn gian khổ; nội bộ thiếu thống nhất, nói không đi đôi với làm… đã tác động đến việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Vì vậy, cần thiết phải nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh: “ Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong quân đội phải nhận thức đầy đủ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Từ đó có quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hình thức hoạt động công tác tư tưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho mọi quân nhân.Qua đó xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu lý tưởng của Đảng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức của người quân nhân cách mạng.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống những giá trị cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tiễn lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang củaquân đội ta cho thấy: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự luôn là điều kiện bảo đảm cho quân đội ta hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩphải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, là tình cảm thiêng liêng đối với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân./.

ĐTTG (chiasekienthucnet)

Advertisements

5 thoughts on “Vì sao phải nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

 1. Nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân là một nội dung cơ bản,ý nghĩa quyết định nhằm tạo động lực để quân nhân vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

  Số lượt thích

 2. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống những giá trị cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Số lượt thích

 3. nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh: “ Bộ đội Cụ Hồ” là một yêu cầu vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

  Số lượt thích

 4. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự luôn là điều kiện bảo đảm cho quân đội ta hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s