Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ớ các tổ chức đảng

(chiasekienthucnet)-Đứng trước tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của tất cả các tổ chức cơ sở đảng hiện nay.

>Y án sơ thẩm cho kẻ phản quốc Nguyễn Hữu Quốc Duy
>Không thể xuyên tạc bản chất sự trung thành của Quân đội và Công an
>Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
>Người buôn gió và Kami – những kẻ bồi bút vô lương
>Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh
>Thực hư tin đồn về đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời ?
>Huỳnh Ngọc Chênh và chiêu trò triển lãm “Giấy mời” để xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam
>Linh mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Văn Hùng đừng ngụy biện trơ tráo
>Nghiêm trị hành vi sử dụng internet phá hoại nội bộ, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc

 

Từ khi ra đời, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để có sự lãnh đạo đúng, Đảngphải được xây dựng trong sạch, vững mạnh, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt. Trong tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là việc rất cấp bách, liên quan tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được coi trọng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả quan trọng; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, cuộc sống của mình, của gia đình.

Nghiêm túc kiểm điểm, Đảng ta đã chỉ rõ 27 biểu hiện của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó có tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí;khoảng cách giàu nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước có phần giảm sút. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên.

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Mặt khác “công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên; chất lượng sinh hoạt đảng chưa cao và tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu… Việc triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên chưa thực sự tích cực, đồng bộ, thường xuyên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc”.

Vì vậy, Đại hội XII đã chủ trương: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây chính là nhiệm vụ được Đảng đặt lên hàng đầu trong sáu nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu. Trong tình hình hiện nay, nếu cán bộ, đảng viên không được bồi dưỡng, không có kiến thức, trình độ học vấn nhất định về lý luận chính trị, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật… thì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn phạm những sai lầm, khuyết điểm.

Do đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tinh thần “làm công bộc của dân”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và trước quần chúng nhân dân. Gắn giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) một cách thiết thực, hiệu quả. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong hệ thống các trường chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; gắn đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị với nghiên cứu thực tiễn. Đào tạo bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ; khắc phục kịp thời tình trạng đào tạo tràn lan, trùng lặp, không theo quy hoạch, chất lượng thấp, gây lãng phí ngân sách và thời gian. Tăng cường và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng theo các chuyên đề thích hợp, thiết thực với cán bộ, đảng viên.

Hai là: Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình.

Đã là cán bộ, đảng viên thì cần phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, nhằm biến nhận thức thành hành động. Đây là khâu then chốt, biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tự phê bình và phê bình nhằm mục đích giúp nhau tiến bộ nên động cơ tiến hành phải trong sáng, dựa trên tình thương yêu đồng chí, thấu tình đạt lý. Tiến hành phê bình phải có thái độ chân tình, kiên quyết, không khoan nhượng, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh. Nếu thực hành tự phê bình và phê bình không rõ ràng, không dứt điểm sẽ tạo môi trường cho khuyết điểm tồn tại và phát triển nặng thêm. Cấp trên phải gương mẫu tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình làm gương cho cấp dưới. Người đứng đầu cần phải công minh, không để công tư lẫn lộn, không dung túng, bao che; phải tạo được chỗ dựa tin cậy, khơi dậy được không khí dân chủ, thẳng thắn; không để tình trạng gây mất đoàn kết.

Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành trong tổ chức, không phải “gặp đâu nói đó”, “ngồi lê mách lẻo”, “việc bé xé ra to”. Sau phê bình phải đề ra được các biện pháp khắc phục, sửa chữa có tính khả thi cao. Kết hợp “chống” và “xây”, “xây” và “chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, nổi cộm nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Gắn việc tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt với việc phát hiện, phê phán, lên án các hành vi, biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên.Ba là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh đòi hỏi đặt lên hàng đầu sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc. Do vậy, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần quán triệt tốt phương châm: “Phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ”. Cần có cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Kịp thời khen thưởng đi đôi với bảo vệ những tổ chức, cá nhân tham gia đấu tranh, phê phán những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ từng diện cán bộ, đảng viên nơi công tác, cư trú. Kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ Đảng.

Kết hợp khơi dậy ở cán bộ, đảng viên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng trung thành với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Bốn là: Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức là cơ sở để phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và ngược lại. Do đó, để “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do Đại hội XII của Đảng xác định, cần tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, Đảng đưa đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng và xác định “Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tuyên truyền, nhân rộng và phát triển phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn trường, cấp ủy đảng các cấp.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của đồng chí, đồng đội,… Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm, quy định của Đảng theo hướng tăng hình phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đảm bảo đủ sức răn đe, ngăn chặn các hành động sai trái của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Nêu cao tinh thần tránh nhiệm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho nội bộ Đảng và tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Cán bộ cần phải gần gũi với quần chúng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân và biết vì dân. Tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cấp dưới. Cần giáo dục cán bộ sao cho trong thực hiện nhiệm vụ không dễ làm khó bỏ, không tính toán thiệt hơn, không làm ít nói nhiều; phải tu dưỡng, rèn luyện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Luôn tự phê bình, tự đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với những ham muốn tầm thường, trước mắt của bản thân, kiên quyết đấu tranh để chiến thắng chính mình.Nâng cao sức tự đề kháng trước sự cám dỗ, những tác động của mặt trái kinh tế thị trường.

 

ĐTN (chiasekienthucnet)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s