Nhận diện âm mưu thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay

(chiasekienthucnet)-“Diễn biến hòa bình” là cuộc chiến thầm lặng nhưng hết sức quyết liệt mà các thế lực thù địch nhằm vào các mục tiêu bên trong cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, lí luận, văn hóa, nghệ thuật, an ninh-quốc phòng; khoét sâu mâu thuẫn, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng, ý chí trong Đảng Cộng Sản (ĐCS), làm cho nội bộ suy yếu và “tự diễn biến”.

>“Gần 30 năm chiến tranh Nam – Bắc, nguyên nhân vì sao? ” (kỳ 2)
>Không nghiêm trị ai cũng muốn làm “dân oan”
>Nâng cao dân trí tăng khả năng miễn dịch với các hoạt động “biễn biến hòa bình”
>
“Gần 30 năm chiến tranh Nam – Bắc, nguyên nhân vì sao? ” (kỳ 1)
>Đâu là sự thật của nhà hoạt động dân chủ ?
>Chiêu bài chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch
>Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)
>
Đẩy lùi âm mưu xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị
>Bắt Trịnh Xuân Thanh liệu có thực sự khó ?
>Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch

Chiến lược “diễn biến hòa bình” không phải là một chiến lược mới của các thế lực thù địch. Nó xuất hiện vào những năm 40 của thế kỉ XX với vai trò là giải pháp quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Sau thế chiến thứ II, G.Kainan, một trong những chiến lược gia chính trị của Hoa Kỳ,  đã nghiên cứu, đề xuất và nâng nên thành chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá XHCN. Từ đó đến nay, với phương châm “bất chiến tự nhiên thành” (không đánh mà thắng), hòng khuất phục đối phương , xóa bỏ chế độ hiện hành, nó luôn được các thế lực thù địch triệt để tận dụng với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

5fd8de76-715d-462b-b085-460fef868793

Kẻ tung tin đổi tiền và viết bài xuyên tạc bị bắt giữ

Đối với Việt Nam, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình “ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và chế độ XHCN, lái nước ta đi theo con đường TBCN, lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.

Về bản chất, chiến lược “diễn biến hòa bình” không thay đổi, nhưng thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn luôn thay đổi và phát triển theo hướng ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Ngược dòng lịch sử, ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi trong chính sách và âm mưu của các thế lực thù địch theo từng giai đoạn lịch sử. Những năm từ 1950 đến 1975, chúng  sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ kết hợp với các chiến lược “bao vây, cấm vận kinh tế” và “cô lập về ngoại giao” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Từ 1975 đến 1994, do hậu quả của chiến tranh để lại và sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” tập trung  vào nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ danh dự các lãnh tụ nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt Nam. Từ năm 1995 đến nay, trước những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN do ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố “xóa bỏ cấm vận kinh tế” và bình thường hóa quan hệ ngoại giao và chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như: “dính líu”, “ngầm”, “sâu”, “hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Có thể thấy, hình thức , thủ đoạn chống phá bằng chiến lược “DBHB” cũng thay đổi theo từng giai đoạn biến động trên trường chính trị thế giới và tình hinh trong nước.

Hiện nay, một mặt các thế lực thù địch tập trung chống phá ta trên tất cả các mặt trận: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo, quân sự, giáo dục và đào tạo….. Mặt khác, chúng thực hiện những âm mưu thủ đoạn mới của chiến lược chiến lược “diễn biến hòa bình” đó là lợi dụng ngay các chủ trương, chính sách, đường lối đổi mới của Đảng để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo bệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, với mưu đồ: Lấy lĩnh vực chính trị là then chốt; kinh tế là lâu dài, thường xuyên; chuyển hóa Quân đội và Công an là mục tiêu trước mắt.

Một trong những thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động hiện nay là, tập trung tác động vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật của Việt Nam. Chúng coi là hướng tiến công chủ yếu của “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta, vì nếu thực hiện thành công thì sẽ làm thay đổi chế độ chính trị , kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh , lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi theo hướng của chúng. Đối với Quân đội chúng đòi “Quốc gia hóa quân đội”, “Luật hóa mọi vấn đề về hoạt động và tổ chức của Quân đội”, thực chất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng , dẫn đến “phi chính trị hóa”.

Thâm độc và nguy hại hơn,  các thế lực thù địch chuyển hướng từ “tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam” sang  “có thể chấp nhận” về hình thức lãnh đạo của Đảng nhưng tập trung làm cho Đảng bị tha hóa, biến chất, mất lòng tin của nhân dân, tự đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Gần đây nhất, sau khi thất bại trong âm mưu chống phá Đại hội XII của Đảng, chúng tiếp tục lộ rõ âm mưu thâm độc khi chống phá các nghị quyết Trung ương của Đảng trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng ta đã tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết đã chỉ ra một cách thẳng thắn và có hệ thống  những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời Nghị quyết cũng khẳng định rõ: tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm “giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đây là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Tuy nhiên, những kẻ chống phá đưa ra quan điểm rằng, Nghị quyết chưa đi vào “nguyên nhân gốc” của tình trạng, rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là “nguyên nhân gốc” của mọi vấn đề…  Mưu đồ thực sự của chúng vẫn là xuyên tạc, công kích nhằm phủ định, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội. Các thế lực thù địch đã và vẫn luôn luôn lợi dụng mọi điều kiện, mọi tình huống có thể để chống phá Đảng ta.

Có thể thấy rằng, âm mưa dù âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch có thay đổi thế nào, thì mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” vẫn không đổi, đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và đi đến xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó lái nước ta đi theo con đường TBCN, lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc. Thực tế cho thấy, từ sau chiến tranh thế giới thứ II, các thế lực thù địch, đứng đầu là Đế quốc Mỹ vẫn luôn coi Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa của Chủ nghĩa tư bản. Dù chính sách của chúng có thay đổi thế nào thì bản chất và âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” vẫn không thay đổi.

Do đó, Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động đối với nước ta. Từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của đất nước.

Để làm thất bại âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, không để sơ hở cho kẻ địch lợi dụng chống phá. Chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động trong mọi tình huống.

Măt khác phải nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Đồng thời, phải phân tích làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hòa bình”, để mọi người hiểu, khắc phục mọi biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu niềm tin vào tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý bí mật thông tin. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Mặt khác, phải thường xuyên chú trọng xây dựng Quân đội, Công an trong sạch vững mạnh, thực sự làm nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

LMH (chiasekienthucnet

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s